Sunday, December 24, 2017

Klyuchevskaya sopka, Kamchatka

Photo by Vladimir Voychuk, via National Geographic.

No comments: